Drukā

Zinātniskā padome ir LVMI "Silava" galvenā koleģiālā lēmējinstitūcija. Tā sastāv no 9 zinātniekiem, kurus uz 3 gadiem ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl LVMI "Silava" Zinātnieku kopsapulce. Zinātniskā padome apstiprina LVMI "Silava" budžetu, struktūru un direktora amata aprakstu, ievēl Zinātniskās padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

Par LVMI "Silava" Zinātniskās padomes priekšsēdētāju 2021. gada 11. jūnijā atkārtoti ievēlēts mežzinātņu doktors Tālis Gaitnieks, par priekšsēdētāja vietnieku – mežzinātņu doktors Āris Jansons.

Zinātniskās padomes locekļi: