Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 01.10.2017.
Beigu datums: 30.09.2020.

Pētījumu atbalsta ERA-NET FACCE ERA-GAS programma, kas saņem finansējumu no Eiropas Savienības Horizon 2020 programmas saskaņā ar līgumu Nr. 696356

Logo FACCE ERA GAS

Pētījuma mērķis ir uzlabot nacionālās SEG inventarizācijas sistēmas projektā iesaistītajās valstīs, izmantojot Meža resursu monitoringa (MRM) datus un papildus datu avotus, kā arī radīt priekšnosacījumus pētījuma rezultātu pārņemšanai pārējās Eiropas valstīs, izstrādājot unificētus modelēšanas un datu validēšanas instrumentus.

Izpētes prioritātes:

  • Samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizācijas datu nenoteiktību, veicot dzīvās biomasas oglekļa uzkrājuma izmaiņu aprēķinus MRM parauglaukumos, tajā skaitā nosakot mežizstrādes, atmežošanas un apmežošanas radītās oglekļa uzkrājuma izmaiņas dzīvajā biomasā, izmantojot papildus datu avotus un modelēšanas instrumentus.
  • Raksturot oglekļa uzkrājuma izmaiņas meža augsnēs un ar tām saistītās nenoteiktības reģionālā mērogā, izmantojot empīrisku datus un modelēšanas instrumentus, kā arī izstrādāt ekonomiski efektīvas metodes modelēto augsnes oglekļa uzkrājuma datu validēšanai.
  • Novērtēt pētījumā izstrādāto oglekļa uzkrājuma izmaiņu uzskaites risinājumu un nenoteiktības pārrēķinu iespējamo ietekmi uz SEG emisiju bilanci nacionālajos inventarizācijas un prognožu ziņojumos, kā arī izstrādāt priekšlikumus projektā izstrādāto metožu un darbības datu integrācijai nacionālajos ziņojumos, nodrošinot integritāti ar vēsturiskajām oglekļa uzkrājuma izmaiņu un SEG emisiju datu rindām.

Galvenie pētījuma rezultāti:

  • Ārēju datu katalogs dzīvās biomasas un augsnes oglekļa uzkrājuma aprēķiniem.
  • Uzlabotas metodes oglekļa uzkrājuma izmaiņu aprēķiniem dzīvajai biomasai nacionālā un reģionālā līmenī.
  • Pilnveidotas kartes augsnes oglekļa uzkrājuma izmaiņu raksturošanai (teritorijas ar optimālu mitruma režīmu).
  • Pilnveidota izpratne par meža oglekļa krātuves ietekmējošajiem faktoriem, oglekļa uzkrājuma izmaiņu raksturojums augšņu grupu griezumā, modelēšanas instrumenti nenoteiktības raksturošanai.
  • Ietekmes uz SEG inventarizācijas ziņojumu novērtējums, salīdzinot esošos un pilnveidoto aprēķinu rezultātus.
  • Rekomendācijas pētījumā izstrādāto metožu ieviešanai SEG inventarizācijas sistēmā.