Vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 01.05.2014.
Beigu datums: 30.11.2015.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.2. "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7. Ietvara programma un citi)" vienošanās Nr. 2015/0017/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/016

Logo ERAF Ieguldijums

Kopējais finansējums ir 64 000 EUR, t.sk. ERAF 100%

Vispārīgais mērķis ir veicināt Latvijas mežzinātnes zinātniskās kapacitātes attīstību un veicināt tās starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju. Projekta ietvaros paredzēts sagatavot 8 projektu pieteikumus ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis 2020 apakšprogrammās. Tiks sagatavoti trīs projekti, kuros LVMI "Silava" būs vadošais partneris (konsorcija koordinators), kā arī pieci projekti kā sadarbības partnerim.

Paredzēta dalība ES pētniecības un inovāciju programmu ietvaros organizētajās zinātniskajās konferencēs ar diviem stenda referātiem, kā arī dalība ES pētniecības un inovāciju programmu ietvaros organizētajās informācijas dienās un partnerības biržās apmeklējot četrus pasākumus.

Aktualitātes

  • 30.06.2015. LVMI "Silava" iepazīstina ar savu darbību inovāciju biržā Week of innovative regions in Europe 2015 WIRE (posteris)