Vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 01.02.2010.
Beigu datums: 30.09.2013.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" vienošanās Nr. 2010/0319/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/136

Logo ERAF Ieguldijums

Pētījuma mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un sabalansētu bērza apaļkoksnes piegādi kokrūpniecības nozarei un palielināt Latvijas mežu CO2 piesaistes potenciālu. Specifiskais mērķis ir saimnieciskās darbības atbalsta modeļa izstrāde saīsināta cirtmeta bērza finierkluču plantāciju ierīkošanai nemeža zemēs.

Sagaidāmie rezultāti ir:

 1. izstrādāt uzlabotu tehnoloģiju bērza plantāciju ierīkošanai lauksaimniecības augsnēs;
 2. sagatavot rekomendācijas augošu koku atzarošanai bērza plantācijās;
 3. izstrādāt teorētisko pamatojumu krājas kopšanas cirtēm bērza finierkluču plantācijās;
 4. izveidot jaunaudžu augšanas prognožu modeli bērza stādījumiem lauksaimniecības augsnēs un modeli koksnes biomasas aprēķināšanai bērza jaunaudzēs;
 5. izveidot algoritmu oglekļa piesaistes aprēķināšanai bērza mežaudzēs.

Pētījuma ietvaros plānots sagatavot monogrāfiju, kurā tiks apkopoti LVMI "Silava" zinātnieku veikto pētījumu rezultāti par bērza stādījumu ierīkošanu lauksaimniecības augsnēs un sniegtas rekomendācijas bērza finierkluču plantāciju apsaimniekošanai. Pētījumu rezultāti tiks publicēti gan zinātniskajos izdevumos, gan nozares periodiskajos izdevumos populārzinātnisku rakstu veidā. Iegūto atziņu popularizēšanai paredzēta dalība vietējās un starptautiskās konferencēs.

Aktualitātes

 1. 3.01.2011. Relīze Pieredzes apmaiņa ātraudzīgo finierkluču plantāciju ierīkošanā un apsaimniekošanā
 2. 2.02.2011. Dalība seminārā Stokholmā: prezentācija Liepiņš K. Afforestation and regeneration of broad-leaved stands
  Atsaucoties SIA "Bergvik skog" aicinājumu, K. Liepiņš piedalījās seminārā Stokholmā, kurš tika veltīts lapu koku audzēšanas jautājumiem. Semināru organizēja Bergvik Skog un Zviedrijas karaliskā lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmija. SIA "Bergvik Skog" ir Zviedrijas uzņēmuma Begvik skog pārstāvis Latvijā un šobrīd pēc meža zemes platības ir lielākais ārvalstu investors mūsu valstī.  Uzņēmumam ir aktuāli pētījumi par mežu apsaimniekošanu un lauksaimniecības zemju apmežošanu, lai izstrādātu meža apsaimniekošanas stratēģiju saviem īpašumiem Latvijā. Seminārā ar priekšlasījumiem uzstājās zinātnieki no Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes un LVMI "Silava". Priekšlasījumu tēmas bija dažādi lapu koku mežaudžu apsaimniekošanas aspekti. Atšķirībā no Zviedrijas Latvijā lapu koki jau šobrīd ir ekonomiski nozīmīgi, jo īpaši bērzs. K. Liepiņa preznetācijas tēma bija "Lapu koku atjaunošana un ieaudzēšana Latvijā", ar galvenais uzsvaru uz bērza atjaunošanu un ieaudzēšanu, kas cieši saistīts ar ERAF pētījuma tēmu un darba uzdevumiem. Pēc prezentācijām izvērtās interesanta diskusija starp Zviedrijas un Latvijas mežzinātniekiem par lapu koku saimniecības ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem aspektiem.
 3. 22.–25.03.2011. Dalība LLU Meža fakultātes zinātniski praktiskajā konferencē "Zinātne un prakse nozares attīstībai": prezentācija Liepiņš K. Kārpainā bērza jaunaudžu augšanas gaita stādījumos lauksaimniecības zemē Latvijā
 4. 11.07.2011. Relīze Bērzu plantāciju ierīkošanas tehnoloģiju optimizācija – izmēģinājuma stādījumu ierīkošana Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā
 5. 30.08.2011. Relīze Seminārs meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem "Bērza plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes"
 6. 29.02.2012. Relīze Ilgtermiņa eksperimentālo objektu ierīkošana
 7. 9.03.2012. Dalība LVMI "Silava" Latvijas mežzinātnes dienas pasākumā: stenda referāts Bērza koksnes plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas tehnoloģiju izstrāde
 8. 3.2012. Relīze Pētījuma dalībnieki piedalās apmācības seminārā par enerģētiskās koksnes ieguves metodēm kopšanas cirtēs
 9. 10.2012. Relīze Dalība 45. ikgadējā starptautiskajā simpozijā FORMEC 2012
 10. 8.02.2013. Ledus bojājumi bērzu jaunaudzēs – papildus riska faktors finierkluču plantāciju ierīkošanā 
 11. 10.06.2013. Modelis iegūstamo sortimentu apjoma aprēķināšanai krājas kopšanas cirtēs bērzu plantācijās atkarībā no audzes paramentriem (modeļa apraksts)
 12. 31.10.2013. Sagatavota monogrāfija: Liepiņš K., Daugaviete M., Zālītis P. 2013. Bērza plantācijas lauksaimniecības zemēs. Salaspils: LVMI "Silava";
  un informatīvi materiāli par pētījuma rezultātiem:
  Bērza augšanas gaita stādījumos uz bijušajām lauksaimniecības augsnēm
  Tehniski ekonomiskā analīze dažādiem krājas kopšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem bērza jaunaudzēs
  Modelis koksnes biomasas aprēķināšanai bērza jaunaudzēs
  SEG emisiju un CO2 piesaistes prognožu modelis bērza audzēm (modeļa apraksts)