Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 08.12.2014.
Beigu datums: 20.06.2016.

Pētījumu atbalsta Dabas aizsardzības pārvalde

Pētījuma uzdevumi

  1. Lāča darbības pēdu uzskaite piecās Natura 2000 teritorijās: dabas liegumos "Lielais Pelēčāres purvs", "Ziemeļu purvi" un "Stompaku purvi", dabas parkā "Vecumu meži" un Teiču dabas rezervātā atbilstoši uzskaišu metodikai "Brūnā lāča Ursus arctos fona monitorings".
  2. Ūdra darbības pēdu uzskaite 18 Natura 2000 teritorijās atbilstoši uzskaišu metodikai "Ūdra Lutra lutra monitorings Natura 2000 teritorijās". 2014. gadā uzskaites veicot dabas liegumos "Istras ezers" un "Pildas ezers", dabas parkos "Adamovas ezers", "Drīdža ezers", "Dvietes paliene" un "Silene", aizsargājamo ainavu apvidos "Augšdaugava" un "Augšzeme", Rāznas nacionālajā parkā, 2015. gadā – dabas liegumos "Dubnas paliene", "Jaunanna", "Lubāna mitrājs", "Mugurves pļavas" un "Sitas un Pededzes paliene", dabas parkos "Kuja" un "Numernes valnis", aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene" un Teiču dabas rezervātā, Rāznas nacionālajā parkā.
  3. Ūdra darbības pēdu uzskaite norādītajos kvadrātos atbilstoši uzskaišu metodikai "Ūdra Lutra lutra fona monitorings" (2014. gadā 50 kvadrāti, 2015. gadā – 160).


2014 12 UdrsK. Dukules-Jakušenokas foto