Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 15.03.2016.
Beigu datums: 01.12.2021.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5-5.5-000z-101-16-31

Pētījumu programmas mērķis ir nodrošināt maksimālo saimniecisko efektu, atjaunojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas praksi Latvijas mežsaimniecībā un veidot pozitīvu un atbildīgu sabiedrības attieksmi pret koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem.

Pētījumu programmas darba uzdevumi:

 • koksnes pelnu pielietošanas koku augšanas apstākļu uzlabošanā tehnisko risinājumu, saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi vērtējums;
 • slāpekli saturošu augsnes ielabošanas līdzekļu saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte skujkoku un bērza briestaudzēs;
 • dažādu slāpekļa augsnes ielabošanas līdzekļu devu saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte skujkoku un bērza jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs, paredzot atkārtotu augsnes ielabošanas līdzekļu ienešanu;
 • slāpekļa un koksnes pelnu ieneses saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte meliorētajos mežos  vidēja vecuma skujkoku un bērza audzēs;
 • ātraudzīgo un introducēto koku sugu papildus krājas pieauguma novērtējums, ienesot augsnē slāpekli saturošus augsnes ielabošanas līdzekļus un koksnes pelniem;
 • komplekss augsnes ielabošanas līdzekļu ietekmes uz ūdeņu ekoloģisko kvalitāti novērtējums;
 • pētījumu programmas rezultātu publicitātes nodrošināšana un darbs ar sabiedrību.

Sagaidāmie rezultāti:

 • rekomendācijas, algoritmi un metodes maksimāla saimnieciskā efekta nodrošināšanai, izmantojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumus;
 • rekomendācijas ietekmes uz vidi mazināšanai, izmantojot mežā slāpekli saturošos augsnes ielabošanas līdzekļus un koksnes pelnus;
 • priekšlikumi augsnes ielabošanas līdzekļu pielietošanai ātraudzīgu introducēto koku sugu stādījumos un metodes saimnieciskā efekta prognozēšanai;
 • apmācīti nozares profesionāļi meža augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumu ieviešanai;
 • pozitīva un atbildīga dažādu sabiedrības grupu attieksme pret koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2016)
 un prezentācija (15.02.2017.) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2020) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2021)

Aktualitātes

 1. 24.05.2017. Izsludināta pieteikšanās īstermiņa zinātniskajām misijām 
 2. Izplatot saiti sociālajos tīklos, 2017. gada jūlijā–augustā tiek veikta brīvprātīga sabiedriskās domas aptauja "Viedokļi par meža koku augšanas apstākļu uzlabošanas iespējām". Augustā–septembrī aptaujās tieši iesaistītās personas: meža īpašnieki vai pārvaldītāji, koksnes pelnu ražotāji, augsnes ielabošanas pakalpojumu sniedzēji.
 3. 11.10.2017. Starptautisks seminārs-konference "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas iespējas – augsnes ielabošana "Changing forest disturbance regimes and the rise of novel ecosystems" ietvaros", kurā piedalījās vieslektori no Lietuvas, Igaunijas un Somijas (programma). Prezentācijas:
  Egļu bruņuts bojāto audžu atveseļošana 
  Slāpekļa mēslojuma izmantošana briestaudzēs un jaunaudzēs
  Koksnes pelnu un slāpekļa mēslojuma izmantošana augsnes ielabošanai 
  Mazā tehnika jaunaudžu kopšanā un augšanas apstākļu ielabošanā
  K. Armolaitis: Meža mēslošanas pieredze un izpēte Lietuvā
  T. Hiltunen: Meža mēslošanas pieredze Somijas valsts mežos
  K. Ots: Koksnes pelnu izmantošanas efekts izstrādāto kūdras atradņu apmežojumos
  Kūdras atradņu rekultivācija Latvijā – apmežošana un mēslojuma izmantošana 
 4. Izplatot saiti sociālajos tīklos, 2017. gada jūlijā–augustā tika veikta brīvprātīga sabiedriskās domas aptauja "Viedokļi par meža koku augšanas apstākļu uzlabošanas iespējām", aptaujas rezultāti.
 5. 8.01.2018. Noslēgusies aptauja "Iedzīvotāju viedoklis par koku augšanas apstākļu uzlabošanu, izmantojot koksnes pelnus vai citus mēslošanas līdzekļus"; 1010 respondentu sniegtās atbildes 
 6. 22.01.2018. T. Kalvis: Atskaite par paveikto īstermiņa zinātniskās misijas laikā
 7. 6.11.2018. LR1 raidījumā "Kā labāk dzīvot" sižets Pelnu otrā dzīve mežā un uz lauka jeb cirkulārā bioekonomika
 8. 12.2018. Pētījumu programmas 3. zinātniskās izpētes misijas ziņojumi:
  Grundule I.: Koksnes pelnu izmantošanas ietekme uz egļu audžu vitalitāti kūdreņos un āreņos
  Lazarenko V., Rudoviča V.: Koksnes pelnu izmantošanas ietekme uz smago metālu koncentrāciju zemsegā, augsnē un mellenēs (Vaccinium myrtillus)
  Zadvinska K., Buša L.: Lapu koku stādījumos izmantotā mēslojuma ietekme uz smago metālu koncentrāciju sēņu augļķermeņos
 9. 8.02.2019. Dalība LU 77. zinātniskās konferences Ķīmijas sekcijas sēdes fizikālās un analītiskās ķīmijas sekcijā (tēžu krājums). Ziņojumu prezentācijas:
  Zadvinska K., Buša L., Vīksna A., Makovskis K., Dūmiņš K.: The impact of fertilizer used in leaf tree plantations on heavy metal content in birch bolete (Leccinum scabrum)
  Lazarenko V., Rudoviča V., Zvaigzne Z.A., Okmanis M., Bērtiņš B.: The effect of the use of wood ash on metallic elements content in the forest floor, soil, and blueberries (Vaccinium myrtillus)
 10. 16.05.2019. LTV1 raidījums "Mēs ar brāli kolosāli" sižets Kā barojas koki un kā cilvēki var uzlabot to augšanas apstākļus
 11. 5.2019. Pētījumu programmā iesaistītie zinātnieki popularizējuši koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumus un sasniedzamo rezultātu piedaloties meža dienu pasākumos:
  10.–11.05.2019. Dalība Meža ABC Kuldīgas novada Padures pagasta "Struņķukrogā",
  24.–25.05.2019. Dalība Latvijas Meža dienas Tērvetes dabas parkā,
  30.05.2019. Dalība LVMI "Silava" Mežzinātnes dienā (relīze) ar ziņojumu par koksnes pelnu un minerālmēslojuma efektu virsmēlojums stādvietā – egle un papele,
  13.07.2019. Dalība 14. Eiropas Meža pedagoģijas kongresā / 10. Exploring the forest science pieturpunktā par koksnes pelnu izmantošanu mežsaimniecībā.
 12. 7.11.2019. Dalība LVMI "Silava" Latvijas mežzinātnes dienā (relīze): D. Lazdiņa par mežaudžu ražības kāpināšanu, izmantojot jaunākās zināšanas par meža selekciju, mežkopību un koku minerālo barošanos; publikācija Zinātnieki atbalsta nākotnes mežu veidošanu žurnālā "Agrotops".
 13. 11.11.2019. A. Lazdiņa dalība Latvijas LR4 raidījumā "День за днем". Sarunas tēma "CO2 и изменение климата: с чем мы боремся и какими методами?" (CO2 emisijas, kā tās mazināt un ar kādām metodēm), tai skaitā par augsnes ielabošanas līdzekļu izmantošanu.
 14. 11.09.2020. Dalība pasākumā "Meža zinības Zilajos kalnos"
 15. 30.09.2020. Pētījuma publicitātes aktivitāšu apkopojums
 16. 26.–27.01.2021. Meža nozares konferencē "Zināšanās balstīta meža nozare" (programma) ziņojums "Jaunākās atziņas meža atjaunošanā un kopšanā" (video) un paneļdiskusija "Izaicinājumi, saglabājot un vairojot mežaudžu kvalitāti, produktivitāti un vitalitāti" (video) par augsnes ielabošanas nepieciešamību. Video posteris par pētījumu programmā veikto upju ekoloģisko novērtējumu: Kārkliņa I. Augsnes ielabošanas ar slāpekli un koksnes pelniem ietekmes uz ūdens ekoloģisko kvalitāti izpēte 
 17. 23.02.2021. Noslēgusies zinātniskās izpētes misija "Skuju koku stādīšanas laikā papildus ienestā slāpekļa (N izotopi ielabošanas līdzeklī un stādā 2019., 2020. gada pieaugumos)" (misijas atskaite)
 18. 7.04.2021. LR1 raidījumā "Kā labāk dzīvot" sižets par darbiem meža sakopšanā, tostarp vajadzību parūpēties, lai augiem būtu pieejami nepieciešamie augu barošanās elementi 
 19. 9.04.2021. LU 79. starptautiskā zinātniskā konferencē ziņojums: Kārkliņa. I. Koksnes pelnu un amonija nitrāta ieneses mežaudzēs ietekme uz elementu saturu skujās un lapās.
 20. 3.05.2021. Ziņojums 16. starptautiskajā kūdras kongresā IPC 2021 "The impact of soil fertilization experiment on soil water chemistry in forest stands on drained organic soil, in Latvia" ar ziņojumu: Kārkliņa I. The impact of soil fertilization experiment on soil water chemistry in forest stands on drained organic soil, in Latvia 
 21. 13.05.2021. 27. Starptautiskajā konferencē "Research for Rural Development 2021":
  Kārkliņa I. Soil Carbon Stock in Fertilized Forest Stands with Mineral Soils
  Petaja G. Short-term Effects of Fertilization on Tree Photosynthetic Activity in a Deciduous Tree Plantation
 22. 15.07.2021. Sagatavots videosižets par pētījumu programmas darba uzdevumiem un rezultātiem
 23. 16.08.2021. Publicēšanai žurnālā "Mires and Peat" apstiprināta zinātniskā publikācija "The effect of wood ash application on growth, leaf morphological and physiological traits of trees planted in a cutaway peatland", https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-127661/v1
 24. 16.–20.08.2021. Starptautiskajā konferencē "IBFRA 2021. Changing Boreal Biome" ziņojums Comparison of carbon stock in forest stands treated with wood ash and nitrogen containing fertilizer
 25. 21.08.2021. plkst. 18:30 (atkārtojums 23.08. plkst. 07:30) RīgaTV24 raidījumā "Aktualitātes" sižets par pētījumu programmu
 26. 20.–21.08.2021. LVMI "Silava" dalība LVM Sarunu teltī: Sajūtu piedzīvojums "Mežs ir terapija" tostarp stāstījām un rādījām ka un kā kokiem varam palīdzēt augt tos "pabarojot".

Zinātniskās izpētes misijas

 1. Misija "Dendroloģisko parametru ietekme uz veģetāciju kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē un tās sniegtie ekosistēmu pakalpojumi", uzsākta 2019. gadā. Misijas autore ir Vita Krēsliņa, apraksts un rezultātiprezentācija Ekosistēmas pakalpojumu konferencē; zinātniskā publikācija "Dendroloģisko parametru un mēslojuma ietekme uz veģetāciju kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē un tās sniegtie ekosistēmu pakalpojumi" rakstu krājumā "Līdzsvarota lauksaimniecība: zinātniski praktiskās konferences raksti" (60.–64. lpp.).
 2. Misija "Ienestā minerālā slāpekļa aprite (N izotopi skujās un mētrās)", uzsākta 2019. gadā. Misijas autori ir  Māris Bērtiņš un Renāte Tukiša, apraksts un rezultāti.
 3. Misija "Skuju koku stādīšanas laikā papildus ienestā slāpekļa (N izotopi ielabošanas līdzeklī un stādā 2019. un 2020. gada pieaugumos)". Misijas autori ir Signija Zaķe un Māris Bērtiņš, rezultāti.
 4. 2021. gada rudens. Aicinājums iesaistīties LVM un LVMI "Silava" pētījuma "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.–2021. gadam" zinātniskās izpētes darbos, īstenojot īstermiņa zinātniskās misijas (informācija par misiju un pieteikšanos).
 5. 1.12.2021. Īstermiņa zinātniskās izpētes misijas "Koksnes pelnu izmantošanas ietekme uz Pinus sylvestris, Betula pendula, Alnus glutinosa augšanu demonstrējuma objektā Kaigu purvā" gala ziņojums; misijas autori ir Kristīne Estere Lūse un Lelde Pētersone.


2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands