Vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 27.05.2020.
Beigu datums: 31.03.2023.

Dabas aizsardzības pārvaldes vienošanās Nr. 7.7/158/2020

Pētījuma uzdevumi

 1. Lāča darbības pēdu uzskaite 2020., 2021. un 2022. gadā septiņās Natura 2000 teritorijās: dabas liegumos "Lielais Pelēčāres purvs", "Ziemeļu purvi", "Stompaku purvi", "Lubāna mitrājs", dabas parkos "Vecumu meži" un "Kuja" un "Teiču dabas rezervāts" un trīs vietās ārpus Natura 2000 teritorijām, kur pēdējo trīs gadu laikā novērota lāču klātbūtne.
 2. Molekulāri ģenētiskais monitorings 2020., 2021. un 2022. gadā atbilstoši "Rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm" sniegtajām metodēm:
  2.1. katru gadu sešu matu lamatu ierīkošana teritorijā, kur iepriekšējos gados konstatēts vislielākais lāču blīvums. Matu lamatu apsekošana vismaz astoņas reizes saskaņā ar Rekomendācijās noteikto procedūru;
  2.2. katru gadu piecu veco ābeļdārzu apsekošana to ražas sezonā septiņās Natura 2000 teritorijās vai to tuvumā;
  2.3. katru gadu dravu postījumu vietu apsekošana (atbilstoši saņemtajiem ziņojumiem) un DNS saturošu materiālu ievākšana;
  2.4. katra gada ievākto DNS saturošu paraugu analīze ar molekulārās ģenētikas metodēm saskaņā ar Rekomendācijās noteikto metodi un atbilstošas datu bāzes izveide un tās papildināšana;
  2.5. 2020. gadā metodikas apraksta sagatavošana, kas integrējams Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmā attiecībā uz Natura 2000 vietu un fona brūnā lāča monitoringu.
 3. Apmācību jeb kalibrācijas semināru organizēšana katru gadu sabiedrības daļai (Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, mednieki, meža darbinieki, biškopji, robežsargi, dabas draugi), kam savu aktivitāšu specifikas dēļ pastāv iespēja atrast brūnā lāča pēdas vai ģenētisko materiālu saturošus paraugus.
 4. Atskaišu sagatavošana par katru gadu, apkopojot ievāktos datus un interpretējot tos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pētījumu datiem.

Aktualitātes

 1. 1.06.2020. Relīze Uzsākts lāču monitorings 2020–2023 
 2. 18.03.2021. Semināra "Lāču monitorings 2020.–2022. gadā" darba plāns un prezentācijas:
  Lācis no bioloģijas un ekoloģijas skatupunkta 
  Dzīvnieka pēdas un fona monitorings 
  Ģenētisko materiālu saturošie paraugi 
  DABAS DATU un gadījuma ziņojumu dati 
  Rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm 
  Datu ievākšanas un rezultātu kvalitāte 2020. gadā 
  Lāču nodarītie postījumi biškopībā – kompensācijas 
  Lāču postījumi un preventīvie pasākumi biškopībā 
  Bišu dravu aizsardzības pasākumi no zoologa skatu punkta 
  Lācim raksturīgās pazīmes lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu vietā 
 3. 10.04.2021. Metodika brūnā lāča monitoringam ar molekulārās ģenētikas metodēm un Pārskats par lāču monitoringu 2020. gadā 
 4. 9.12.2021. Otrā semināra "Lāču monitorings 2020.–2022. gadā" darba plāns un prezentācijas:
  Lācis no bioloģijas un ekoloģijas skatupunkta  
  Sugas monitoringam vērtīgu paraugu ievākšana: Dzīvnieka pēdas un fona monitorings, un Ģenētisko materiālu saturošie paraugi 
  DABAS DATU un gadījuma ziņu dati 
  Rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm 
  Datu ievākšanas un rezultātu kvalitāte, un ar molekulārās ģenētikas metodēm iegūto brūnā lāča populācijas datu novērtējums 2020./2021. gadā 
  Bišu dravu apsekojumi un kompensācijas  
  Bišu dravu aizsardzības pasākumi no biškopja skatpunkta 
  Bišu dravu aizsardzības pasākumi no zoologa skatpunkta 
  Lācim raksturīgās pazīmes lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu vietā 
 5. Pārskats par pētījuma rezultātiem 2021. gadā 
 6. 23.02.2023. Trešā semināra "Lāču monitorings 2020.–2022. gadā" darba plāns un prezentācijas:
  Lācis no bioloģijas un ekoloģijas skatupunkta
  Sugas monitoringam vērtīgu paraugu ievākšana:
    Dzīvnieka pēdas un fona monitorings 
    Ģenētisko materiālu saturošie paraugi 
  DABAS DATU un gadījuma ziņu dati 
  Rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm 
  Datu ievākšanas un rezultātu kvalitāte, un ar molekulārās ģenētikas metodēm iegūto brūnā lāča populācijas datu novērtējums 2022. gadā 
  Lāču nodarītie postījumi un preventīvie pasākumi: 
    Kompensācijas par lāča nodarītajiem postījumiem biškopībai 
    Preventīvie pasākumi dravu pasargāšanai no lāču uzbrukumiem 
    Bišu dravu aizsardzības pasākumi no zoologa skatupunkta 
    Lācim raksturīgās pazīmes lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu vietā 
 7. Pārskats par pētījuma rezultātiem 2022. gadā