Sākuma datums: 03.01.2022.
Beigu datums: 05.12.2022.

Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks: 16.12.2022.
Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā ir LVMI "Silava" mājas lapa un LLU zinātnisko pētījumu datubāzē.
Uzņēmumiem un institūcijām, kuras darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē vai apakšnozarēs, pētījuma rezultāti ir pieejami bez maksas.

Pētījuma partneri ir LVMI "Silava", Dārzkopības institūts, Agroresursu un ekonomikas institūts un LLU Zemkopības institūts.

Pētījuma mērķis ir izpētīt in situ audzēto augu ģenētisko resursu situāciju Latvijā, identificējot vērtīgus ģenētisko resursu paraugus, veikt to aprakstu ar deskriptoriem un iekļaut Latvijas kultūraugu gēnu bankas kolekcijās.

Plānotās aktivitātes

  1. Turpināt ikgadējās ekspedīcijas atsevišķu sugu grupām (piem. zālājiem, dārzeņiem u.c.).
  2. Turpināt vai uzsākt Latvijas ģenētisko resursu paraugu aprakstīšanu pēc deskriptoriem.
  3. Piedalīties diskusijās, apmācībās un darba grupās ar citiem GenNBIS datubāzes izmantotājiem par deskriptoru saskaņošanu, Uzsākt deskriptoru ievadīšanu GeNBIS datubāzē.
  4. Uzsākt deskriptoru sarakstu pielāgošanu saglabājamo šķirņu reģistrācijai.

Sasniedzamie rezultāti

  1. Ievākti jauni pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu paraugi.
  2. Ievākto paraugu iekļaušana Latvijas ģenētisko resursu sarakstā un saglabāšana gēnu bankā vai lauku kolekcijās.
  3. Ievākto paraugu izpēte un aprakstīšana pēc deskriptoriem, un dati ievadīti datubāzē.
  4. Uzsākts darbs pie deskriptora ievietošanu GenBIS datubāzē, un to pielāgošanu saglabājamo šķirņu reģistrācijai.


Pētījuma pārskats