Vadītājs: Agrita Žunna
Sākuma datums: 02.04.2012.
Beigu datums: 15.11.2012.

Pētījumu atbalsta Medību saimniecības attīstības fonds

Latvijā par pamatu medību saimniecības plānošanai un medību slodzes regulēšanai kalpo vispārējas dzīvnieku uzskaites, taču tās prasa lielus resursus, to rezultāti nav pietiekami precīzi un ir viegli apstrīdami. Pētījuma mērķis ir, balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi, ekspertu pieredzi un diskusiju ceļā izstrādātu metodiku, atrast netiešus, pietiekami vienkārši konstatējamus rādītājus, kas saista dzīvnieku skaitu un populāciju blīvumu ar to apdzīvoto vidi un norāda virzienus un apjomus, kādos populācija ir jāregulē.

2012. gadā plānots turpināt datu ievākšanu 15 teritorijās, turpinot arī datu ievākšanu pārnadžu (aļņu un staltbriežu) monitoringa teritorijās.

Pētījuma uzdevumi

  1. 2011./2012. gada medību sezonā nomedīto aļņu un staltbriežu auglības materiāla izpēte pārnadžu monitoringa teritorijās;
  2. kokaugu postījumu un pārnadžu ziemas ekskrementu uzskaites saimnieciski nozīmīgo koku sugu audzēs izvēlētajos parauglaukumos;
  3. lauksaimniecības zemju postījumu uzskaites;
  4. materiāla ievākšana no nomedītajiem dzīvniekiem pārnadžu monitoringa teritorijās;
  5. kokaugu vasaras apkodumu uzskaites izvēlētajos parauglaukumos;
  6. 2011./2012. gada medību sezonā nomedīto aļņu un staltbriežu vecuma noteikšana.

Sagaidāmie rezultāti: tiks izstrādāti praktiski ieteikumi zemes un medību tiesību lietotājiem, lai medījamo dzīvnieku darbības rezultātā nerastos būtiski konflikti, kā arī ieteikti indikatori, kas brīdinātu par konflikta tuvošanos. Ja medību tiesību lietotāji ar šiem rādītājiem nebūs rēķinājušies, pētījuma pasūtītāja rīcībā būs salīdzinoši vienkārši iegūstamas pazīmes, pēc kurām uzraugošām institūcijām izvērtēt iespējamā konflikta cēloni un ietekmēt tajā atbildīgo interešu pusi (ierosināt grozīt normatīvos aktus, pieņemt administratīvus lēmumus utt.). Pētījumam izvēlētas četras aktuālākās medījamo dzīvnieku sugas (aļņi, staltbrieži, stirnas, meža cūkas), saistībā ar kurām Latvijā rodas vai var rasties konflikti starp zemes lietotājiem. Šīm sugām populāciju samazināšanās līdz kritiskam lielumam tuvākajos gados nav paredzama, tādēļ pētījums orientēts populāciju maksimāli pieļaujamā blīvuma virzienā.

Pētījuma rezultatīvie rādītāji: pētījuma nobeigumā tiks sastādīta praksē izmantojama medību saimniecību raksturojošu parametru skala, kura liecina par tuvošanos maksimāli pieļaujamajam populācijas blīvumam vai tā sasniegšanu. Rezultātu publiskošanas nolūkā gada laikā pēc pētījuma pabeigšanas būtu sagatavojama kabatas formāta grāmata medniekiem un medību saimniecības organizatoriem.