Vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 06.01.2003.
Beigu datums: 31.12.2009.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 060508/S140, kā arī atbalsts no a/s Latvijas valsts meži un valsts budžeta

Meža resursu monitorings (MRM) jeb Meža statistiskā inventarizācija (ang. National Forest Inventory) ir valsts deleģēta funkcija LVMI "Silava". MRM tiesisko statusu nosaka MK noteikumi Nr. 590 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi", kā arī Zemkopības ministrijas 17.03.2004. instrukcija Nr. 10 "Meža statistiskās inventarizācijas veikšanas un mežaudzes sekundāro parametru aprēķināšanas metodika".

Latvijā MRM ir pilnīgi jauns meža informācijas iegūšanas veids, kura ietvaros tiek iegūta divu veidu informācija: statistiskie pārskati par valsts meža resursiem un liela apjoma datu bāze padziļinātiem pētījumiem audžu un atsevišķu koku līmenī.

No 2004.–2008. gadam tiek veikts MRM iniciālais cikls jeb parauglaukumu tīkla izveidošana, papildus iegūstot statisku informāciju par meža resursu stāvokli valstī. MRM pamats ir pastāvīga rādiusa parauglaukums (platība 500 m²) ar ģeogrāfiskajām koordinātēm piesaistītu, dabā apslēptu centru. Katram kokam tiek noteiktas lokālās koordinātes (azimuts, attālums). Nākošie cikli (sākot ar 2009.–2013. g.) būs ierīkoto parauglaukumu atkārtota pārmērīšana, iegūstot informāciju par katra koka, elementa un audzes attīstības dinamiku, t.sk. atmirumu un izcirsto apjomu.

MRM Latvijā veic piecas lauka darbu komandas, katra trīs cilvēku sastāvā, kā arī vadības grupa un konsultanti. Uz pētījuma rezultātu bāzes šobrīd tiek gatavotas trīs mežzinātņu doktora disertācijas un trīs maģistra darbi, ik gadus realizēti vairāki pētniecības projekti. LVMI "Silava" piedalās ES finansēta pētījuma FutMon sagatavošanā, perspektīvā MRM tīklā paredzot integrēt meža veselības stāvokļa monitoringu.

MRM stratēģiskie uzdevumi no 2008.–2013. gadam:

  1. 2009. gadā pabeigt Meža statistiskās inventarizācijas pirmo ciklu;
  2. sagatavot un izdot monogrāfiju "Latvijas mežu statistiskā inventarizācija: metodes un rezultāti";
  3. sagatavot atkārtoto pārmērījumu ciklu, t.sk. inventarizācijas metodiku, veidlapas, aprēķinu programmatūru un datu bāzi;
  4. nodrošināt datus pēc pieprasījuma pārējiem pētniecības darbiem;
  5. integrēt virziena pētniecisko daļu Meža resursu prognožu centrā saskaņā ar tā stratēģiju.

MRM rezultatīvie rādītāji:

  • ar 1% standartkļūdu noteikta Latvijas meža zemju platība, ar prognozējamo standartkļūdu 1–2% noteikta Latvijas mežu krāja un tekošais pieaugums;
  • ik gadus sagatavoti vismaz 80 pārskati par meža resursu stāvokli valstī;
  • ierīkoti vismaz 12 000 pastāvīgi meža resursu uzskaites parauglaukumi, nodrošināta parauglaukumu datu plūsma pētniecības vajadzībām;
  • 2013. gadā pabeigts meža statistiskās inventarizācijas II cikls, sastādīta Latvijas meža krājas bilance.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2008)

Turpmākie MRM rezultāti