Vadītājs: Juris Zariņš
Sākuma datums: 30.04.2008.
Beigu datums: 31.12.2008.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 300408/S139

Logo Meza attistibas fonds

Pētījuma mērķis ir attēlu apstrādes programmatūras meža veselības stāvokļa noteikšanas algoritmu rezultātu novērtēšana, lai izvērtētu operatīvākas un aptverošākas tehnoloģijas meža bojājumu novērtēšanai.

Pētījuma uzdevumi

  1. Meža resursu monitoringa datu sagatavošana par meža bojājumu līmeni.
  2. Valsts meža dienesta 1. līmeņa meža monitoringa datu un iepriekšējā gada sanitāro kailciršu pārskatu informācijas sagatavošana.
  3. Meža veselības noteikšana satelītu attēlos ar attēlu apstrādes algoritmiem.
  4. Noteikto rezultātu salīdzināšana ar Meža resursu monitoringa, 1. līmeņa meža monitoringa novērtējumu rezultātiem un sanitāro kailciršu informāciju.

No Meža resursu monitoringa parauglaukumu datu bāzes sagatavota testa teritorijā atrodošos parauglaukumu datu bāze un digitālā karte ar meža bojājumu un teritoriālā iedalījuma (pagastu) pazīmēm, kā arī papildus koku sugu un parauglaukuma krājas informāciju.

Pieprasīta un saņemta Valsts meža dienesta 1. līmeņa monitoringa datu un iepriekšējā gada veikto sanitāro kailciršu informācija. No saņemtās informācijas izveidoti testa teritorijā esošās informācijas digitālie karšu slāņi ar meža bojājumu un teritoriālā iedalījuma pazīmēm. Kā kontroles datu kopa, ar kuru salīdzināt veģetācijas indeksu vērtības sanitāro ciršu teritorijās pirms ciršanas, sagatavota visu testa teritorijas meža nogabalu digitālie karšu slāņi.

Izmantojot iepriekšējā gada satelītu attēlus veikta to klasifikācija izmantojot divu veģetācijas indeksu vērtības. Rezultātā iegūta digitālie kartes (attēlu) slāņi ar klasifikācijas vērtībām katrai attēla vienībai (pikselim).

Testa teritorijas meža resursu monitoringa parauglaukumu, 1. līmeņa monitoringa, sanitāro ciršu digitālās kartes objektu datu bāzei pievienotas satelītu attēla veģetācijas indeksu klasifikācijas vērtības. Sekojoši veikta klasifikācijas vērtību novērtēšana – salīdzināšana.

Papildus pētījuma darba uzdevumiem veikta 2006. gada satelītu attēla veģetācijas indeksa NDVI aprēķins un šo rezultātu salīdzināšana ar 2007. gada satelītu attēla veģetācijas indeksa NDVI vērtībām, lai noskaidrotu iespējas noteikt meža veselības stāvokļa (veģetācijas indeksu) izmaiņas starp diviem veģetācijas periodiem.


Pētījuma zinātniskais pārskats