Vadītājs: Zane Lībiete
Sākuma datums: 10.07.2018.
Beigu datums: 09.07.2021.

Latvijas Zinātnes padomes vienošanās Nr. lzp-2018/1-0434 

Logo FLPP 2

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par mikrobioloģisko daudzveidību apsaimniekotās un saimnieciskās darbības neskartās organiskās augsnēs, un analizēt rezultātus saistībā ar metāna (CH4) emisijām, dzīvsudraba (Hg) līmeņiem un metildzīvsudraba (MeHg) veidošanās procesiem. Tiks izmantota starpdisciplināra pieeja, interpretējot augsnes un CH4 emisiju analīžu rezultātus sasaistē ar molekulārām pieejām augsnes mikrobu daudzveidības un funkciju noteikšanai. Iegūtie dati ļaus novērtēt mijiedarbību starp augsnes bioloģisko daudzveidību un augsnes mikrobu funkcionalitāti un augsnes īpašībām, CH4 emisijām un Hg un MeHg līmeņiem, kā arī salīdzināt apsaimniekotās un saimnieciskās darbības neskartās augsnes.

Pētījuma rezultāti būs tieši izmantojami vairākos pašreizējos un plānotos projektos, kas saistīti ar kapacitātes stiprināšanu, zināšanu nodošanu un aizsardzības pasākumu ieviešanu (piemēram, LIFE un INTERREG programmās). Rezultātus izmantos pētnieki, kā arī reģionālās un valsts iestādes, kuras ir atbildīgas par klimata, ūdens un augsnes politikas izstrādi un īstenošanu. Pētījums ir tieši saistīts ar prioritāti "Klimata pārmaiņas, dabas aizsardzība un vide", jo metāns ir nozīmīga siltumnīcefekta gāze, un metildzīvsudrabs ir bīstama viela cilvēkiem un videi, kā arī sekmēs prioritāti "Vietējo dabas resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana uz zināšanām balstītas bioekonomikas attīstībai", jo rezultāti tiks izmantoti, lai uzlabotu meža apsaimniekošanas prakses.