Vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 01.11.2020.
Beigu datums: 30.06.2022.

LVMI "Silava" ir sadarbības partneris SIA Meža nozares kompetences centrs CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 pētniecības virziena "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība" pētniecības projektā P23 "Modelēšanas rīki gruntsūdens līmeņa un citu faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu emisijām no koku stumbra virsmas", īstenota sadarbībā ar

Logo ERAF 2014 2020 LV

Logo MNKC 2     Logo LVM     Silavas logo

Pētījuma mērķis ir nodrošināt mežsaimniekus ar lēmuma pieņemšanas atbalsta instrumentiem, tajā skaitā SEG emisiju no koku stumbra virsmas modelēšanas rīkiem SEG emisiju no koku stumbra virsmas aprēķiniem un ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ietekmes novērtēšanai, apsaimniekojot mežaudzes ar organiskām augsnēm.

Pētījuma gaitā paredzēta izmēģinājumu objektu atlase un ierīkošana (gruntsūdens līmeņa monitoringa akas un elastīgas aploces uz koku stumbriem gāzes kameru uzstādīšanai); siltumnīcefekta gāzu emisiju no koku stumbra virsmas un gruntsūdens līmeņa izmaiņu datu datu analīze, siltumnīcefekta gāzu emisiju vienādojumu un papildus datu ieguves metožu izstrādāšana. Siltumnīcefekta gāzu emisiju vienādojumu integrēšana ietekmes uz klimata izmaiņām modelēšanas rīkā un augšanas gaitas modelī.

Pētījuma rezultātā tiks izstrādāts jauns produkts – modelēšanas instrumenti SEG emisiju mazināšanas pasākumu īstenošanai mežaudzēs ar pārmitrām un meliorētām kūdras augsnēm un pētījumā novērtēto SEG emisiju samazināšanas iespēju sociāli ekonomiskais novērtējums.

Aktualitātes

  1. 17.04.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
  2. 17.07.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
  3. 17.10.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
  4. 24.11.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
  5. 17.04.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
  6. 30.06.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes

Sasniegtie rezultāti

Pētījumā secināts, ka CH4 emisiju no mežiem ar pārmitrām un meliorētām augsnēm ierobežošanai gruntsūdens līmenim mežaudzēs veģetācijas sezonas laikā jābūt vismaz 15–20 cm dziļumā. Kūdreņos to var panākt, uzturot un atjaunojot meliorācijas sistēmas un atjaunojot mežizstrādes procesā bojātās dabiskās ūdens plūsmas. Purvaiņos mitruma režīmu var uzlabot, meža atjaunošanas laikā ierīkojot dziļvagu tīklu, kas aizvada lieko ūdeni no augsnes virskārtas un samazina pārmitro ieplaku platību. Turpmākajos pētījumos ir jāvērtē izlases ciršu, koksnes pelnu ieneses un citu darbību, kas sekmē evapotranspirāciju, ietekme uz gruntsūdens līmeni un CH4 emisijām, lai palielinātu meža īpašniekiem pieejamo instrumentu klāstu emisiju samazināšanai. Būtisks priekšnosacījums CH4 emisiju samazināšanas potenciāls un īsteno darbību ietekmes novērtēšanai ir darbību datu (gruntsūdens līmeņa izmaiņu prognožu modeļi) pilnveidošana, kas šobrīd ir viens no problemātiskajiem emisiju no augsnes un koku stumbriem modelēšanas aspektiem.