Vadītājs: Santa Kalēja
Sākuma datums: 01.12.2020.
Beigu datums: 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes Padomes programmas "Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti" granta vienošanās Nr. lzp-2020/2-0237 

Logo FLPP 2

Kopējais finansējums ir 100 389 EUR.

Pētījuma tiešais mērķis ir novērtēt oglekļa ienesi ar nobirām un sīksaknēm egles, priedes un bērza audzēs ar meliorētām vai dabiski mitrām auglīgām augsnēm un izstrādāt vienādojumus oglekļa ieneses modelēšanai. Pētījumu veiksim Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS) jomā zināšanu ietilpīga bioekonomika. Pētījuma rezultātus integrēsim nacionālajos emisiju faktoros (EF), Nacionālajā siltumnīcefektu (SEG) inventarizācijas ziņojumā, kā arī 3. līmeņa metodē SEG emisiju novērtēšanai organiskajās augsnēs, izmantojot AGM modeli, kas paredzēts mežsaimniecisko darbību ietekmes uz SEG emisijām modelēšanai un SEG emisiju prognožu izstrādāšanai meža zemēs.

Veicamās darbības ir:

  1. objektu atlase un sākotnējais raksturojums (46 objekti, kur iepriekš 2 gadus veikti gāzu apmaiņas mērījumi SEG emisiju faktoru izstrādāšanai, bērza, melnalkšņa, priedes un egles audzes);
  2. nobiru uzskaites aprīkojuma uzstādīšana (5 nobiru savācēji katrā objektā, sakņu ieaugšanas zeķes jau uzstādītas 2019. gadā);
  3. datu ieguve (nobiru paraugu ievākšana reizi mēnesī līdz septembrim ieskaitot, sakņu paraugu ievākšana 24 mēnešus pēc zeķu uzstādīšanas (2020. gada oktobrī), zemsedzes veģetācijas virszemes biomasas un oglekļa satura noteikšana piecos 1 m2 lielos laukumos katrā objektā);
  4. datu analīze (datu kvalitātes kontrole, biomasas, C un N satura noteikšana, biomasas pārrēķinu faktoru izstrādāšana, integrēšana augsnes CO2 emisiju faktoros, AGM un EPIM modelī);
  5. publicitāte (vismaz 1 raksta manuskripts, 1 prezentācija starptautiskā konferencē).

Pētījumā izmantosim Somijā un Baltijas valstīs aprobētas metodes nobiru un sīksakņu paraugu ievākšanai un analīzei, nodrošinot iegūto datu integritāti ar Eiropas Meža veselības monitoringu, kā arī LIFE REstore un LIFE OrgBalt iegūtajiem datiem. Eiropas Meža veselības monitoringa datus izmantosim klimatisko faktoru ietekmes uz oglekļa ienesi ar nobirām modelēšanai.

Pētījuma galvenie rezultāti:

  1. oglekļa ieneses ar nobirām un sīksaknēm aprēķinu vienādojumi nozīmīgākajām koku sugām mežos ar auglīgām organiskām augsnēm;
  2. papildināti augsnes CO2 emisiju faktori mežiem ar auglīgām organiskām augsnēm;
  3. pilnveidots AGM un EPIM modelis ar koriģētiem oglekļa ieneses un CO2 emisiju faktoriem;
  4. prezentācija starptautiskā zinātniskā konferencē un publikācija par pētījuma rezultātiem Scopus vai WoS iekļautā izdevumā ar lielu citējamības indeksu.