Vadītājs: Agrita Žunna
Sākuma datums: 01.04.2009.
Beigu datums: 30.11.2009.

Medību saimniecības attīstības fonda atbalstīts pētījums

Pētījuma mērķis

Pēdējos gados pētījumi par medījamiem dzīvniekiem un to populāciju apsaimniekošanu veikti dažādās institūcijās, kuru darbība nav savstarpēji koordinēta. Tas apgrūtina ar medību jomu saistītajām institūcijām (Zemkopības ministrija, Valsts meža dienests u.c.) un personām iegūt informāciju par šiem pētījumiem. Tādejādi būtu nepieciešams apkopot informāciju un izveidot datu bāzi par pēdējos 15 gados veiktajiem monitoringiem un pētījumiem.

Pētījuma uzdevumi

  1. No institūcijām, kas saistītas ar medījamo dzīvnieku izpēti un to populāciju apsaimniekošanu iegūt veikto pētījumu atskaites, kā arī zinātniskās publikācijas, maģistru un doktoru darbu kopsavilkumus, sugu aizsardzības plānus.
  2. Iztulkot latviešu valodā zinātnisko publikāciju anotācijas.
  3. Savāktos materiālus ieskenēt datorā un saklasificēt elektronisko dokumentu formātā.

Sagaidāmie rezultāti

Pētījuma rezultātā tiks apzināta, ievākta un saklasificēta informācija par pēdējos 15 gados veiktajiem pētījumiem medību jomā, kā arī apkopotas zinātniskās publikācijas, maģistru un doktoru darbi. Apkopotā informācija tiks sagatavota, lai to būtu iespējams padarīt pieejamu interesentiem – Zemkopības ministrijai, Latvijas Zinātnes padomei, LVMI "Silava" u.c. institūcijām.

Darbinieki