Vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 01.07.2016.
Beigu datums: 31.10.2017.

Latvijas vides aizsardzības fonda budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" atbalstīts pētījums

Logo LVAF

Pētījuma mērķis ir pelēkā vilka populācijas Latvijā saglabāšana labvēlīgā aizsardzības statusā, nodrošinot vilku Baltijas populācijas nepārtrauktu areālu Latvijas teritorijā, saglabājot augstu vides bioloģisko ietilpību un sugas dabiskās ekoloģiskās funkcijas ekosistēmās, nepalielinot ekonomiskos konfliktus. Rast veiksmīgāko risinājumu starp iesaistītajām interešu grupām lielo plēsēju un cilvēka līdzāspastāvēšanas jautājumos Latvijā.

Pētījuma uzdevumi un galvenās veicamās aktivitātes:

  1. Nodrošināt sugas aizsardzības plāna (SAP) atjaunošanu atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām (saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2015. rīkojumu Nr. 127 "Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību" un Dabas aizsardzības pārvaldes rīkojumu Nr. 1.1/15/2015-P 12.05.2015) un SAP iesniegšanu atbildīgajām institūcijām.
  2. Organizēt vienu starpvalstu speciālistu tikšanās iesaistot Lietuvas, Igaunijas un LCIE ekspertus lielo plēsēju jautājumos, nodrošinot pieredzes apmaiņu un Latvijas SAP apspriešanu.
  3. Organizēt divas apspriedes ar atbilstošās jomas ekspertiem, vides organizāciju, valsts institūciju un nevalstisko, t.sk. medību, organizāciju pārstāvjiem SAP atjaunošanas laikā.
  4. Veikt sabiedriskās domas noskaidrošanu saistībā ar lielo plēsēju populācijas stāvokli un interešu konfliktiem salīdzinājumā ar iepriekšējā perioda pētījumu.
  5. Nodrošināt SAP pilnā teksta tulkojumu angļu valodā.

Sasniegtie rezultāti, pētījuma rezultātu dokumentācija:

Pelēkā vilka Canis lupus sugas aizsardzības plāns (informācija par sugu un biotopu aizsardzības plāniem)

Pirmā SAP apspriede

Otrā SAP apspriede

Trešā SAP apspriede