Sākuma datums: 01.09.2018.
Beigu datums: 31.12.2021.

Pētījumu atbalsta Meža pētīšanas stacijs (MPS)

Pētījuma partneri ir Valsts augu aizsardzības dienests (vadošais partneris), LVMI "Silava", Valsts meža dienests un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt risinājumus ozolu akūtās kalšanas (AOD) ierobežošanai Talsu paugurainē MPS teritorijā, kuri pēc nepieciešamības piemērojami arī pārējā Latvijas teritorijā. Lai mērķi veiksmīgi īstenotu, ir jābūt sadarbībai ar Valsts meža dienestu, LVMI "Silava" un citām iesaistītajām pusēm, tajā skaitā ar MPS un a/s "Latvijas valsts meži".

Sasniedzamais pētījuma rezultāts: izstrādāta metodika/vadlīnijas ozolu akūtās kalšanas ierobežošanai Talsu paugurainē MPS teritorijā.

Pētījuma uzdevumi ir:

  1. slimības izplatības noskaidrošana, izstrādāt mežaudžu apsekojumu veikšanas metodiku, izvēlēto mežaudžu apsekošana dabā, paraugu ņemšana aizdomīgajās audzēs;
  2. AOD un ietekmējošo faktoru un dinamikas analīze;
  3. izstrādāt rekomendācijas AOD ierobežošanai un ozolu audžu apsaimniekošanai.