Vadītājs: Zane Lībiete
Sākuma datums: 01.03.2016.
Beigu datums: 28.02.2019.

Interreg Baltijas Jūras Reģiona programma

Logo WAMBAF 2   Logo WAMBAF  Logo EU strategy for Baltic Sea Region

Pētījuma partneri ir Zviedrijas Mežu aģentūra (vadošais partneris), Zviedrijas Meža pētīšanas institūts, Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte, Somijas Dabas resursu institūts, Metsähallitus, LVMI "Silava", Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētnieciskais centrs, Lietuvas Republikas Vides ministrija un Polijas Meža pētīšanas institūts.
Kopējais finansējums ir 2,9 miljoni EUR, t.sk. ERAF 2,3 miljoni EUR, LVMI "Silava" finansējuma daļa 180 000 EUR

WAMBAF mērķis ir samazināt barības vielu un dzīvsudraba nokļūšanu ūdenstecēs un ūdenstilpēs mežsaimniecības rezultātā (konkrēti pievēršoties meža meliorācijas sistēmu renovācijai, aizsargjoslu un bebraiņu apsaimniekošanai).

Plānotās aktivitātes:

  1. Esošās informācijas apkopošana par ūdens aizsardzību mežsaimniecībā (publikācijas, likumdošana, vadlīnijas, plānošanas rīki);
  2. Vadlīniju un jaunu rīku (tajā skaitā karšu programmu, un mobilo aplikāciju) izstrāde ūdens aizsardzības pasākumu plānošanai un ieviešanai mežsaimniecībā;
  3. Reālu un virtuālu demonstrācijas platību ierīkošana izstrādāto rīku pielietojuma parādīšanai un apmācību organizēšanai;
  4. Apmācību materiālu sagatavošana un apmācību organizēšana meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem, ieinteresēto pušu un sabiedrības informēšana.


Prezentācijas materiāls

Aktualitātes