Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 01.03.2010.
Beigu datums: 31.12.2013.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.2. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" vienošanās Nr. 2010/0268/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/118

Logo ERAF Ieguldijums

Pētījuma partneri ir LVMI "Silava" un LLU aģentūra Zemkopības zinātniskais institūts

Pētījuma ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības un Latvijas enerģētikas un vides aizsardzības politikas mērķu īstenošanu un lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanu, vienlaicīgi saglabājot lauku teritoriju ainavisko vērtību un bioloģisko daudzveidību un sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem. Pētījuma specifiskais mērķis ir izstrādāt brīvi pieejamu informatīvo bāzi un interaktīvu biznesa plāna modeli par ātraudzīgo lapu koku apsaimniekošanas modeļiem plantāciju izveidei un ierīkot multifunkcionālus, intensīvi apsaimniekotus ātraudzīgo lapu koku un daudzgadīgo lakstaugu ar augstu enerģētisko vērtību paraugobjektus – plantācijas neizmantotajās lauksaimniecības zemēs, demonstrējot jaunākās tehnoloģijas un veicot tehnoloģiju pārneses iespēju novērtēšanu.

Galvenās pētījuma aktivitātes

 1. Tehniskā priekšizpēte.
 2. Pētniecība:
  2.1. rūpnieciskais pētījums:
  2.1.1. līdz šim ierīkoto plantāciju un to apsaimniekošanas modeļu apzināšana, esošo zinātnisko izmēģinājumu objektu apsekošana,
  2.1.2. vietējās izcelsmes sējmateriāla un stādmateriāla atlase,
  2.1.3. jaunāko klonu un šķirņu piemērotības Latvijas klimatiskajiem apstākļiem pārbaude;
  2.2. eksperimentālā izstrāde:
  2.2.1. daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas tehnoloģiju demonstrācijas – paraugobjektu izveide,
  2.2.2. biznesa un apsaimniekošanas plāna modeļa sagatavošana.
 3. Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana:
  3.1. informatīvo plākšņu izvietošana un uzturēšana pētījuma realizācijas vietās,
  3.2. komunikāciju bāzes izveide un uzturēšana interneta vietnē,
  3.3. rezultātu publicēšana un popularizēšana.
 4. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma nostiprināšana:
  4.1. miežabrāļa šķirnes reģistrācija,
  4.2. daudzgadīgās mazalkoloīdās lupīnas šķirnes reģistrācija.

Aktualitātes

 1. 1.04.2010. Relīze Par pētījuma uzsākšanu
 2. Ierīkoti hibrīdās apses mēslošanas pilotizmēģinājumi
 3. Turpinās darbs pie dažādu kārklu klonu produktivitātes un piemērotības pārbaudes Latvijas klimatiskajiem apstākļiem
 4. Tiek apsekoti un uzmērīti iepriekšējos gados ierīkotie izmēģinājumu objekti
 5. 6.03.2011. Relīze Latvijā tiks reģistrētas divas jaunas enerģētisko augu šķirnes
 6. 28.02.2011. Relīze par izveidoto pētījuma aktualitāšu emuāru Jaunums – emuārs par daudzfunkcionālu plantāciju apsaimniekošanu (emuāra adrese)
 7. 12.05.2011. Relīze Dalība konferencē Biosystems Engineering Tartu, Igaunijā
 8. 27.07.2011. Ziņojums par kārklu audzēšanas iespējām SIA "Newfuels" Rēzeknes saimnieciski ekonomiskās zonas (RSEZ) seminārā zemniekiem par dažādu enerģētisko kultūru audzēšanu: Lazdiņš A., Lazdiņa D., Rancāne S. Kārklu plantāciju ierīkošana, apsaimniekošana un produkcijas realizācijas veidi
 9. 30.08.2011. Ziņojums par ātraudzīgo lapu koku daudzpusīgās izmantošanas iespējām RSEZ seminārā
 10. 5.09.2011. Relīze Sadarbības partnera – LLU ZZI – speciālistu dalība European Grasland Farming 16. simpozijā Austrijas Lauksaimniecības zinātnes un izglītības centrā (AREC) Raumberg-Gumpensteinkaite; stenda referāts Jansone B., Rancane S., Stesele V., Berzins P. Genetic Variability for Agronomic Traits among Some Latvian Landraces of Reed Canarygrass (Phalaris arundinacea L.)
 11. 24.–27.10.2011. Pētījuma prezentācija Pasaules latviešu zinātnieku kongresā "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" ar stenda referātu Lazdiņa D., Bārdulis A., Bārdule A., Liepiņš J., Zālītis T., Zeps M., Daugaviete M. Daudzfunkcionālas lapu koku plantācijas
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 12. 23.–25.11.2011. Dalība starptautiskā konferencē Biological reactions of Forests to Climate Change and Air Pollution Kauņā, Lietuvā) ar ziņojumu Lazdiņa D., Bārdule A., Bārdulis A. Effect of Fertilization on Growth of Hybrid Aspen (Populus tremuloides × Populus tremula) Seedlings over First Season – Preliminary Results
 13. 5.02.2012. Dalība Latvijas Universitātes 70. zinātniskajā konferencē ar ziņojumu Lazdiņa D., Liepiņš J., Bārdulis A., Stola J., Bārdule A. Bērza un baltalkšņa plantāciju mēslošanas eksperimentu pirmās sezonas rezultāti
 14. 2.–4.05.2012. Dalība 8th WSEAS International Conference on Energy, Enviroment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD 12) ar ziņojumu Lazdiņa D., Zālītis T., Dzdons J., Bārdulis A., Lībiete-Zalīte Z., Bārdule A., Makovskis K. Productivity and Biomass Parameters of Annual and Biennial Plantings of Willows in Latvia's Western Coastal Area (publikācija tēžu krājumā)
 15. 16.–18.05.2012. Dalība Annual 18th International Scientific Conference "Research for Rural Development" ar ziņojumiem: Makovskis K., Lazdiņa D., Bite L. Willow coppice economic model evaluation in different Latvian regions un Rancāne S. Application facilities of by-products for energy grass fertilising
 16. 18.–27.05.2012. Dalība starptautiskā konferencē Biological Reactions of Forests to Climate Change and Air Polution ar stenda referātu First results of growth characteristics of hybrid aspen, birch and grey alder fertilized plantation on former farmland
 17. 5.07.2012. Relīze Dalība Lauka dienās "Laukaugu, energoaugu un mēslojuma novitātes lauka izmēģinājumos"
 18. 18.–19.10.2012. Dalība konferencē ECOBALT 2012 ar prezentāciju Bārdule A., Lazdiņa D., Bārdulis A., Lazdiņš A., Vīksna A. Utilization of wood ash, sewage sludge and digestate in short rotation bioenergy plantation in Latvia un stenda ziņojumu Rancane S., Arshanitsa A., Solodovnik V., Lazdina D. Potential of reed canary grass as an energy crop in Latvian conditions
 19. 16.01.2013. Raksts "Latvijas avīzē" par reģistrācijai pieteikto kārklu šķirni 'Monika' Jauns villainzaru kārkls
 20. 4.02.2013. Apsekojam iepriekšējos gados ierīkotos izmēģinājumus
 21. 27.02.2013. Tiek veikta aptauja par energokultūru plantācijām
 22. 14.09.2013. Dalība akcijā Lauki ienāk pilsētā / Mežs ienāk Rīgā: pētījuma speciālisti iepazīstināja ar pētījuma rezultātiem un atbildēja uz interesentu jautājumiem, kā izaudzēt vērtīgu kokaudzi ātrāk kā astoņdesmit gados?
 23. 16.–17.09.2013. Pieredzes apmaiņas brauciens: Kopenhāgenas Universitātes pētnieku eksperimentālo-demonstrācijas objektu apmeklējums
 24. 25.09.2013. Prezentācija MKPC, LVMI "Silava" un ZZI seminārā par lauksaimniecībā neizmantojamās zemes izmantošanas veidiem mežsaimniecības produktu ieguvē (video).
 25. 7.10.2013. TV raidījumā "Viss notiek" pētniece D. Lazdiņa sižetā Ideju mežs: kārkli
 26. 15.11.2013. LVMI "Silava" Latvijas mežzinātnes dienā demonstrēts trīs gados laikā paveiktais – lauka uzskates materiāli (prezentācija)
  2013 11 15 ERAF 118 foto
 27. 31.03.2014. Latvijā izveidota pirmā daudzfunkciju mežsaimniecības demontrējumu plantācija
 28. 23.02.2017. Dalība zinātniski praktiskajā konferencē "Līdzsvarota lauksaimniecība 2017" ar diviem stenda referātiem: Sarkanābols T., Lazdiņa D., Rancāne S. The influence of design and management technology on hybrid aspen agroforestry system productivity un Lazdiņa D., Makovskis K., Sarkanābols T. Various strategy of management and clonal selection effect on short rotation copice willow biomass and manual harvesting productivity

Slēdzam licences līgumus par klonu pavairošanu komerciāliem nolūkiem
- kārklu klons 'Visvaldis', vīrišķais, reģ. Nr. 20133297
- kārklu klons 'Monika', sievišķais, reģ. Nr. 20130683
- papeles klons 'Auce', reģ. Nr. 20142267

Publikācijas