Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 02.04.2012.
Beigu datums: 15.11.2012.

Pētījumu atbalsta Medību saimniecības attīstības fonds

Latvijā lūšu populācija ir kontrolēta ierobežoti (noteikts limits) kopš 2003./2004. gada medību sezonas, bet vilku populācija kopš 2004./2005. gada medību sezonas. Abām sugām populāciju monitorings ilgst kopš 1998./1999. gada sezonas. Kopš vilku medības notiek ierobežoti, to populācija bijusi samērā stabila, izņemot nelielu samazināšanos 2010. un pieaugumu 2011. gadā. Lūšu populācija šajā periodā ir pieaugusi apmēram divkārt. Vienlaikus ievērojami palielinājušās pārnadžu medību iespējas pēdējo 10 gadu periodā, ja neskaita stirnu skaita samazinājumu 2010. un 2011. gada ziemas apstākļu ietekmē. Pētījuma mērķis ir saglabāt vilku un lūšu populācijas labvēlīgā stāvoklī neierobežoti tālā nākotnē, nodrošinot sugu eksistenci nepārtrauktā areālā, augstu vides bioloģisko ietilpību un sugu dabiskās ekoloģiskās funkcijas, nepalielinot ekonomiskos konfliktus un rēķinoties ar pārnadžu medību iespējām. Nodrošināt lielo plēsēju monitoringa datu reprezentācijas līmeņa saglabāšanu, mainoties populāciju lielumam un medību apjomam.

Pētījuma uzdevumi
Turpinot 1998. gadā aizsākto vilku un lūšu populāciju monitoringu,

  1. ievākt izpētei (dzimums, vecums, barības sastāvs, parazītiskie tārpi) iespējami lielāku daļu nomedīto un bojā gājušo vilku un lūšu ķermeņu un galvaskausu (ne mazāk kā 100 indivīdu gadā);
  2. veikt populāciju demogrāfisko rādītāju analīzi, salīdzinot 2012. gadā iegūtos un iepriekšējo gadu rezultātus;
  3. sekot lielo plēsēju barošanās un parazītu faunas stāvoklim populācijās;
  4. izskaidrot medību tiesību lietotājiem, Latvijas sabiedrībai un ārvalstu interesentiem procesus lielo plēsēju populācijās medību ietekmē un pamatot priekšlikumus lielākajam pieļaujamajam nomedīšanas apjomam.

Sagaidāmie rezultāti

Galvenais monitoringa rezultāts būs pamatojums vilku un lūšu nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma noteikšanai 2012./2013. gada medību sezonai atbilstoši sugas aizsardzības plānu (Vilka (Canis lupus) aizsardzības plāns, apstiprināts ar Vides ministra 21.11.2008. rīkojumu Nr. 394; Eirāzijas lūša (Lynx lynx) aizsardzības plāns, apstiprināts ar Vides ministra 13.11.2007. rīkojumu Nr. 683) un Zemkopības ministrijas 23.01.2008. apstiprinātās kārtības Nr. 3 "Medījamo dzīvnieku uzskaites un limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma medību platībās aprēķināšanas metodika" 16. punkta prasībām. Pētījums palīdzēs noskaidrot, kā aizvadītā ziema ietekmējusi lielo plēsēju vairošanos, to medību rezultātus, un kā plēsēju populāciju stāvoklis saistīts ar izmaiņām pārnadžu populācijās. Rezultāti tiks iesniegti fonda padomei pētījuma pārskata formā, kā arī izmantoti zinātnisku publikāciju sagatavošanā projekta izpildes gaitā, kā arī pēc pētījuma izpildes. Populāciju demogrāfiskie parametri palīdzēs novērtēt lielo plēsēju oficiālās uzskaites objektivitāti valstī.

Pētījuma īstenošanas rezultatīvie rādītāji ir:

  1. zinātnisks pamatojums vilku un lūšu lielākā pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanai;
  2. nav nepieciešams noteikt papildus ierobežojumus lielo plēsēju medībām īpaši aizsargājamās teritorijās, jo populāciju aizsardzību nodrošina visā valstī un Baltijas reģionā ierobežotas un uzraudzītas medības;
  3. informācija publikācijām starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos;
  4. informācija atskaitēm Eiropas Komisijai par Sugu un biotopu direktīvas (D92/43/EEK) IV, V pielikuma sugu aizsardzības stāvokli Latvijā.