Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 29.01.2016.
Beigu datums: 13.12.2018.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5-5.5-0005-101-16-16 

Mednis ir tipisks meža iemītnieks. Latvijas mežu un medņu populācijas vēsturē, mūsdienu stāvoklī un ilgtspējā meklējams daudz kopīgu iezīmju. Vietās, kur medņi uzturas, atšķirībā no vairuma savvaļas sugu un neraugoties uz to piesardzību, putni ir salīdzinoši viegli pamanāmi un nosakāmi ikvienam meža apmeklētājam pat bez īpašas apmācības un pieredzes. Tomēr medņus mežos neredzēsim bieži. Lai arī šis lielais skaistais putns spēj pastāvēt tikai kopā ar mežu, nebūt ne visi meži ir un var būt tam piemēroti. Izzinot un saglabājot tās meža struktūras, attīstības stadijas un funkcijas, kas palīdzētu mednim izdzīvot un atgriezties tiem specifiski piemērotās teritorijās, tiktu gūts uzskatāms apstiprinājums meža saudzīgai, ilgtspējīgai un tātad arī saimnieciski izdevīgai apsaimniekošanai kopumā.

Pētījuma tēmas ir:

  • plēsīgo zīdītāju un putnu sastopamība medņu riestu vietās un tiem pieguļošajās teritorijās, un medņu īpatsvars plēsēju barībā;
  • reto un īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu sastopamība medņu dzīvotnēs;
  • zīdītāju un putnu sugu daudzveidība medņu dzīvotnēs;
  • medņiem nozīmīgu barības resursu (mellenāju u.c. meža ogu) apjoma un izmaiņu dinamikas novērtēšana medņu izplatības teritorijās;
  • aizsargājamo meža biotopu daudzuma un kvalitātes novērtēšana, veicot salīdzinošu to kvalitātes analīzi medņu riestu un tām pieguļošajās teritorijās;
  • medņu populācijas ģenētiskās daudzveidības rādītāju analīze telpas un laika skatījumā: genotips, ģenētiskā struktūra un gēnu plūsmas;
  • ar meža izmantošanu saistītu medņiem nozīmīgu traucējuma faktoru identificēšana un ietekmes novērtēšana.

Pētījumu veikšanai paredzēts izmantot 15 parauglaukumus (pa trim parauglaukumiem Austrumvidzemes, Rietumvidzemes, Vidusdaugavas, Ziemeļkurzemes un Ziemeļlatgales mežsaimniecībās), katrā parauglaukumā atsevišķi nodalot riesta teritoriju un riestam piegulošo teritoriju.

Galvenais šī pētījuma sagaidāmais rezultāts ir zinātniski pamatoti ieteikumi medņu populācijas un tai nepieciešamo biotopu uzturēšanai labvēlīgā aizsardzības statusā.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2016) un prezentācija (11.01.2017.) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018)

2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands