Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 08.03.2016.
Beigu datums: 01.12.2020.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5-5.9_003v_101_16_47

Pētījuma mērķis ir izstrādāt, aprobēt un ieviest praksē inovatīvas tehnoloģijas un darbu plānošanas instrumentus meža tehnikas ietekmi uz vidi mazināšanai, jaunaudžu mašinizētas kopšanas ciršu un galvenās cirtes efektivitāti un darba ražīguma palielināšanai, koksnes resursu tehniskās un ekonomiskās pieejamības, kā arī meža vērtības palielināšanai.

Pētījumu jomas:

 • meža darbu mehanizācija uz augsnēm ar mazu nestspēju;
 • mazā un nestandarta mežizstrādes tehnika kopšanas cirtēs un apauguma novākšanas cirtēs;
 • biokurināmā un apaļo kokmateriālu sagatavošanas darba metodes kopšanas cirtēs;
 • risinājumi degvielas patēriņa samazināšanai meža darbos;
 • ieteikumi mežizstrādes tehnoloģisko karšu sagatavošanas pilnveidošanai;
 • priekšlikumi meža mašīnu operatoru apmācības pilnveidošanai darbam kopšanas cirtēs;
 • mežaudžu augšanas gaitas monitorings 2012.–2015. gados izkoptajās I un II vecumklases audzēs.

Galvenie pētījuma rezultāti:

  • risinājumi konkurētspējīgai mežizstrādei mežos uz augsnēm ar mazu nestspēju;
  • risinājumi mežizstrādes izmaksu un audzes bojājumu samazināšanai jaunaudžu kopšanas cirtēs un meža infrastruktūras objektu apauguma novākšanas cirtēs;
  • degvielas patēriņa samazinājums mežizstrādē un biokurināmā sagatavošanā;
  • ieteikumi meža apsaimniekošanas darbu plānošanas, t.sk. mežizstrādes tehnoloģisko karšu sagatavošanas uzlabošanai un kopšanas ciršu izmaksu samazināšanai;
  • kopšanas cirtēs nodarbināto meža mašīnu operatoru zināšanu novērtējums un priekšlikumi meža mašīnu operatoru apmācības pilnveidošanai;
  • priekšlikumi jaunaudžu kopšanas ciršu vadlīniju pilnveidošanai;
  • semināri a/s "Latvijas valsts meži" darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem par pētījumu rezultātiem un atziņām.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2016)
 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2020) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2016–2020) 

2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands

   

Publikācijas