LVMI "Silava" Meža vides laboratorija atbilst regulas Nr. 765/2008 prasībām, tai piešķirta standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences prasības" atbilstības akreditācija (04.01.2020.). Laboratorija akreditēta nereglamentētajā sfērā: meža vides paraugu – nokrišņu un augsnes ūdens, augsnes un augu materiāla – fizikāli ķīmiskā testēšana; paraugu ņemšana.

Laboratorija savas prasmes pierādījusi ar ilggadīgu sekmīgu dalību Eiropas meža monitoringa programmas (ICP-Forests) starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā, kurā ikgadēji piedalās vairāk nekā 30 dažādu Eiropas valstu laboratorijas. 2019. gada jūlijā Laboratorija saņēma ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) izsniegtu sertifikātu par tās uzņemšanu Globālajā augsnes laboratoriju tīklā (GLOSOLAN).