Drukā

 

Zaļuma A. 2023. Vietējo un introducēto skuju koku uzņēmība pret Heterobasidion spp. Latvijā un sakņu trupes ierobežošanas iespējas [Susceptibility of native and introduced conifers to Heterobasidion spp. in Latvia and control measures to limit spread of the pathogens] 

Butlers A. 2023. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmējošie faktori eitrofos purvaiņos un kūdreņos [[Greenhouse gas emissions and affecting factors in forests with undrained and drained nutrient-rich organic soils]  

Žunna A. 2023. Vilka Canis lupus populācijas stāvoklis pēc sugas aizsardzības plāna ieviešanas Latvijā  [Population status of wolf Canis lupus after theimplementation of the Action Plan for Conservation of Species in Latvia] 

Ķēniņa L. 2023. Oglekļa uzkrājums vecās mežaudzēs hemiboreālajos mežos ar sausām minerālaugsnēm [Carbon Stock in Old-Growth Stands on Mineral Soils in Hemiboreal Forests]

Šēnhofa S. 2021. Meteoroloģisko faktoru un stādmateriāla ietekme uz papeļu augšanu [Effect of meteorological factors and planting material on poplar growth]

Makovskis K. 2021. Ātraudzīgo kokaugu izvērtējums koksnes biomasas ražošanai neizmantotās lauksaimniecības zemēs Latvijā [Fast-growing woody crop evaluation for biomass production on unused agricultural lands in Latvia]

Jansone B. 2020. Augstuma pieauguma mainība parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) tīraudzēs juvenīlā vecumā [Variation of height growth of young pure Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands]

Kalēja S. 2020. Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie un ekonomiskie risinājumi starpcirtē [Technological and economic solutions of mechanised forest biofuel production in thinning]

Krišāns O. 2020. Parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) vēja noturības izmaiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē [The effect of root rot and bark-stripping on wind stability of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.)]

Matisone I. 2020. Parastā oša Fraxinus excelsior L. destrukcija Latvijā: audžu sukcesija un oša atjaunošanās [Dieback of common ash Fraxinus excelsior L. in Latvia: species succession and ash regeneration]

Zimelis A. 2020. Skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģisks risinājums [Technology for extraction and transportation of coniferous stumps]

Bārdule A. 2019. Mikro- un makroelementu plūsmas īscirtmeta apšu hibrīdu (Populus tremuloides Michx. × Populus tremula L.) kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē [Micro- and macro element flows in short rotation hybrid aspen (Populus tremuloides Michx. × Populus tremula L.) plantation in agricultural land]

Jansone L. 2019. Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās un augšana Latvijā [Regeneration and growth of European beech (Fagus sylvatica L.) stands in Latvia]

Kitenberga M. 2019. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos [Forest fire history and post-fire regeneration patterns in hemiboreal forests]

Liepiņš J. 2019. Kokaudžu biomasas noteikšanas metodikas izstrāde un oglekļa uzkrājuma aprēķini Latvijā [Methodology development for forest stand biomass and carbon stock estimates in Latvia]

Brauners I. 2018. Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos [Heterobasidion root rot in small diameter conifer stumps]

Polmanis K. 2018. Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem [Influence of needle cast (Lophodermium spp.) on morphological parameters of young Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands] 

Zeps M. 2017. Apšu hibrīdu (Populus tremuloides Michx. × Populus tremula L.) audzēšanas potenciāls Latvijā [Potential of hybrid aspen (Populus tremuloides Michx. × Populus tremula L.) production in Latvia]

Bāders E. 2016. Sasalstoša lietus un vēja kā dabisko traucējumu ietekme skuju koku audzēs hemiboreālajos mežos Latvijā [Impact of freezing rain and wind as natural disturbances of coniferous hemiboreal forests in Latvia]

Kļaviņa D. 2015. Parastās egles (Picea abies (L.) h. karst.) ektomikorizas apsaimniekotās mežaudzēs Latvijā [Ectomycorrhizas of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in managed forest stands of Latvia]

Zdors L. 2015. Kokaudzes struktūras un apsaimniekošanas režīmu ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) atjaunošanos vienlaidus un grupu pakāpeniskajās cirtēs [Influence of forest stand structure and management regime on Scots pine (Pinus sylvestris L.) regeneration after uniform and group shelterwood cutting]

Šuba J. 2014. Latvijas sikspārņu rudens spietošana un migrācija [Autumn swarming and migration of bats in Latvia]

Voronova A. 2014. Retrotranspozonu struktūra parastās priedes (Pinus sylvestris L.) genomā un to ekspresija [Retrotransposon structure and expression in the Scots pine (Pinus sylvestris L.) genome]

Baumanis J. 2013. Pārnadžu (Artiodactyla) populāciju stāvokļa novērtējums un apsaimniekošanas principi Latvijā [Situation assessment of ungulate (Artiodactyla) populations and their management principles in Latvia]

Bārdulis A. 2013. Sakņu biomasas izpēte sausieņu priežu (Pinus sylvestris L.) jaunaudzēs [Belowground biomass of young Scots pines (Pinus sylvestris l.) in forest types on dry mineral soils]

Gerra-Inohosa L. 2013. Forest structural elements and bryophyte species richness in managed forest landscape

Matisons R. 2013. Wood increment and earlywood vessel size of pedunculate oak and their relation with climatic factors in Latvia

Arhipova N. 2012. Heart rot of spruce and alder in forests of Latvia

Gailīte A. 2012. Fizioloģiskie un ģenētiskie aspekti Igaunijas rūgtlapes (Saussurea esthonica) saglabāšanā [Physiological and genetic aspects of Estonian saw-wort (Saussurea esthonica) conservation]

Lazdiņš A. 2011. Dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju efektīvas apsaimniekošanas nosacījumi [Preconditions for efficient management of naturally afforested farmlands]

Šķipars V. 2011. Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) rezistences pret sakņu piepes (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) izraisīto sakņu trupi ģenētiskie aspekti [Genetic aspects of resistance of Scots pine (Pinus sylvestris l.) against root rot caused by Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.]

Indriksons A. 2010. Biogēno elementu aprite nosusinātajos mežos [Cycle of biogenous elements in drained forests]

Jansons J. 2009. Lapu koku mežu dabiskā atjaunošanās un koksnes resursi [Natural regeneration and wood resources of broadleaved forests]

Lazdiņa D. 2009. Notekūdeņu dūņu izmantošanas iespējas kārklu plantācijās [Using of wastewater sewage sludge in short rotation willow coppice]

Neimane U. 2009. Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) populāciju fenotipiskā un ģenētiskā daudzveidība Latvijā [Phenotypic and genetic variation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in Latvia]

Bagrade G. 2008. Latvijas kaķu un suņu dzimtas savvaļas sugu helmintofauna [Helminth fauna of wild felids and canids in Latvia]

Jansons Ā. 2008. Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) selekcijas teorētiskie pamati un attīstības perspektīvas Latvijā [Theoretical basis and perspectives of Scots pine (Pinus sylvestris L.) breeding in Latvia]

Lībiete Z. 2008. Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) tīraudžu ražība un augšanas potenciāls auglīgajos meža tipos [Productivity and growth potential of pure Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands on fertile sites]

Zālītis T. 2008. Kārpainā bērza (Betula pendula Roth.) augšanas gaitu un stumbra kvalitāti ietekmējošie faktori auglīgajos meža tipos Latvijā [The factors influencing the growth and stem quality of Silver birch stands on fertile site types in Latvia]

Liepiņš K. 2007. Ietvarstādu morfoloģisko parametru un stādījumu ierīkošanas tehnoloģiju ietekme uz kārpainā bērza (Betula pendula Roth.) augšanas rādītājiem bijušajās lauksaimniecības zemēs [Effect of container seedlings morphological parameters and establishment methods on growth of Silver birch (Betula pendula Roth.) in plantations of former farmlands]