Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 18.02.2016.
Beigu datums: 01.12.2020.

a/s Latvijas valsts meži atbalstīts pētījums (vienošanās Nr. 5-5.5_000p_101_16_22)

Pētījuma mērķis ir izstrādāt, aprobēt un ieviest praksē inovatīvus plānošanas risinājumus, efektīvas tehnoloģijas un meža audzēšanas režīmus ražīgu, kvalitatīvu un veselīgu kokaudžu audzēšanai.

Pētījuma darba uzdevumi ir:

 • kūdreņu apsaimniekošana;
 • augsnes gatavošanas veidu (pacilas, vagas) ietekme uz jaunaudžu kvalitāti organiskās augsnēs un pārmitrās minerālaugsnēs, to savstarpējs salīdzinājums;
 • mašinizētās stādīšanas un agrotehniskās kopšanas tehnoloģiju pārneses iespējas Latvijas apstākļos;
 • jaunaudzēm nodarīto briežu dzimtas dzīvnieku bojājumu riska novērtējums atkarībā no veiktās meža apsaimniekošanas paņēmiena.

Vadoties no uzmērījumu un uzskaites rezultātiem, kas iegūti apsekotajās mežaudzēs, tiks sagatavotas vadlīnijas meža atjaunošanai kūdreņos un pārmitros mežos, izvērtēti mehanizētās stādīšanas, kā arī agrotehniskās kopšanas rezultātus Latvijas apstākļos, veikti aprēķini par mežsaimniecisko darbību veida, intensitātes saistību ar briežveidīgo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem jaunaudzēs, aprēķināta laba mežsaimnieciskā rezultāta iegūšanas pašizmaksa un iespējamie ieguvumi.

Programmu īstenojot, plānots ierīkot:

 • dažādu augsnes sagatavošanas paņēmienu ietekmes uz komerciālo koku sugu augšanu izpētes-demonstrācijas objektus slapjaiņos un āreņos un kūdreņos;
 • dažādu koku sugu un stādmateriāla veidu izpētes-demonstrācijas stādījumus kūdreņos;
 • mehanizētās stādīšanas ilgtermiņa izmēģinājumus;
 • mehanizētās agrotehniskās kopšanas izmēģinājumu-demonstrāciju objektus.

Papildus uzmērījumiem un uzskaitei Latvijā tiks sagatavoti ārvalstu pieredzes un pētījumu analītiski apraksti par kūdreņu apsaimniekošanu, augsnes sagatavošanu un meža stādīšanu, agrotehniskās kopšanas un stādīšanas darbu mehanizācijas iespējām un briežveidīgo dzīvnieku nodarītā kaitējuma jaunaudzēm saistību ar mežā veiktajām mežsaimnieciskajām darbībām.

Pētījumu rezultātus nozarei un interesentiem prezentēs LVMI "Silava" Mežzinātnes dienās, a/s "Latvijas valsts meži" darbinieku semināros, notiks arī tehnikas demonstrējumi un eksperimentālo objektu apmeklējumi.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2016)
 un prezentācija (11.01.2017.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2019) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2020) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2016–2020)

Aktualitātes

 1. 12.05.2017. NB NORD, LVMI "Silava" un a/s "Latvijas valsts meži" seminārs "Meža atjaunošanas darbu mehanizācija" (relīze, videomateriāli un prezentācijas).
 2. 12.10.2018. Dalība laukos.lv organizētajā diskusijā par atbalstiem meža īpašniekiem un saimniekošanas nosacījumiem.
 3. 11.2019. Izdota monogrāfija: Šēnhofa S., Lazdiņa D., Jansons Ā. Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana
 4. Pārskats Koku stumbru aizsardzība ar aizsargspirālēm


2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands